БХА търси да назначи Юрисконсулт за работа в „Център за хора с редки болести“ в София

Длъжност: Юрисконсулт
Месторабота София, бул. Ген. Данаил Николаев №26
Постоянна работа; Непълно работно време

Българска Хънтингтън Асоциация търси да назначи юрисконсулт на непълно работно
време, в „Център за хора с редки болести“ в София по проект ExtraCareinRare BG05M9OP001-2.005-0103-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Квалификация:
-Образование: висше, по специалност, с образователно-квалификационна степен
“магистър”
– Специалност: право
– Друга квалификация : работа с компютър
– Професионален опит: поне 2 години стаж по специалността или сходна длъжност

Отговорности:
Предоставяне на правни консултации на хора с увреждания и техните семейства,
потребители на социални услуги в нашия център. Екипно обсъждане на случайте с мултидисциплинарен екип, предоставящ социалните услуги.

За повече информация се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта ни или на имейл info@huntington.bg…

Прочети повече

БЕЗПЛАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ за хора с редки болести и техните семейства.

 Хората засегнати от редки болести живеещи в град София, ще имат възможност да се възползват от безплатна рехабилитация и психосоциална подкрепа по проект ExtraCareinRare на Българска Хънтингтън Асоциация. Изграден и оборудван е Център за хора с редки болести в град София, където се  предоставят услугите за хора с редки болести и техните семейства. Услугите, за които всеки страдащ от рядко заболяване, който притежава валидно решение на ТЕЛК може да се запише, са следните:

– иновативна интерактивна невро-когнитивна рехабилитация с NEUROFORMA (информация по-долу)*

 – рехабилитация

  – лечебна физкултура и масаж

  – психологическо консултиране: индивидуално, семейно и групово

  – консултации със социален работник

  -консултации с юрист консулт

  – информация

*Какво е NEUROFORMA?

NEUROFORMA е дигитално решение, което използва технологии от областта на виртуалната реалност и технологии за улавяне на движение в двуизмерна и триизмерна среда, за двигателна и когнитивна рехабилитация. То …

Прочети повече

Уъркшоп „Психосоциална подкрепа за хора с редки болести в България-мисията възможна“

На 23 Септември от 16:15 часа в хотел Рамада, София, по време на Европейската Конференция за болестта на Хънтингтън, ще се състои първия уъркшоп на тема „Психо-социална подкрепа за хора с редки болести – мисията възможа“. На него хората с редки болести, ще имат възможност да разберат какви са най-новите им възможности за включване в проектите ExtraCareinRare и Психосоциалeн патронаж на Българска Хънтинтън Асоциация.
По време на уъркшопа ще бъдат дискутирани всички услуги предоствяни по проектите, както и правата на хората с редки болести да получават интегрирана грижа касаеща психосоциалната им рехабилитация. Ще бъде демонстрирана и представена и иновативната интерактивна система за неврокогнитивна рехабилитация NEUROFORMA, достъпна за първи път за българските пациенти чрез проекта ExtraCareinRare.

Каним всички хора засегнати от редки болести, да се участват в дискусията и уъркшопа, тъй като тяхното участие и мнение е ключово за работата ни. …

Прочети повече

Безплатно обучение по Ключова компетентност ‚Дигитални умения“.

Във връзка с изпълнението на проект ExtraCareinRare финансиран от ОПРЧР, на Българска Хънтингтън Асоциация, каним 15 човека с редки болести, притежаващи ТЕЛК, да с включат в безплатно обучение по ключови компетентности „Дигитални умения“, което ще се проведе в град София през месец октомври 2017г.

Успешно завършилите обучението ще получат поименен Сертификат за професионално обучение по Дигитални умения.

 

 

След завършване на курса, Българска Хънтингтън Асоциация, ще проведе процедура за наемане на срочна  работа  за успешно преминалите курса,  на позиция Компютърен оператор, който щебъде назначен на работа в Център за хора с редки болести в град София, бул. Генерал Данаил Николаев 26.

Моля всички желаещи да се включат, да изпратят заявление по образец, заедно със сканирани необходимите документи на info@huntington.bg, или лично да се предадът на ръководителя на проекта – Наталия Григорова,  телефон за контакт 0876510846.

Проект ExtraCareinRare BG05M9OP001-2.005-0103-C01  …

Прочети повече

Проект ExtraCareinRare

Българска Хънтингтън Асоциация стартира дейностите по проект ExtraCareinRare финансиран от Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е насочен към удоволетворяване на потребностите на хората с редки болести и техните семейства от специализирани социални услуги. Той ще предостави комплексен подход от социални услуги, насочен към повишаване на капацитета на хората с редки болести за самостоятелен живот, социална и трудова реализация. Комплексните увреждания и множеството социални предизвикателства, които се причиняват от редките болести подчертават нуждата от осигуряване на интегрирана грижа, която да облекчи влиянието на редките болести върху индивида и ежедневието на семейството му.

Основната цел на проекта е да бъде повишен капацитета за самостоятелен живот и мотивацията за социална и трудова реализация на хората с редки болести и техните семейства, чрез предоставяне на специализирана иновативна социална услуга- Център за хора с редки болести. В резултатите по проекта се предвижда активното …

Прочети повече