Започва работа по втората част на проекта EMPOWERARE

Сдружение Българска Хънтингтън Асоциация започна работа по изпълнението на 2-годишен проект „Овластяване на хора с редки болести -2021“.

Проектът се изпълнява в партньорство с Ресурсния Център за хора с редки болести FRAMBU (https://frambu.no/).

В България остават неразрешение редица въпроси свързани със социалната подкрепа и грижа, касаещи повече от 400 000 засегнати от различни редки заболявания хора. Основната цел на проекта е да обучи и овласти предсатвители на уязвимата група за гражданско участие и застъпничество на тези недобслужени нужди. Норвежката организация партньор е един от първите ресурсни центрове за редки забоявания в Европа и нейното участие допринеся със сериозен и дългогодишен опит в овластяването и подкрепата на пациенти и семейства с редки заболявания.

  • Основните дейности по проекта са:
  • Реализиране на обучения за подкрепа на хората с редки болести и техните семейства
  • Създаване на телефонна линия за предоставяне на основна информация на хората с редки болести и техните семейства
  • Създаване на Виртуален ресурсен център за предоставяне на основна инфоромация на хората с редки болести и техните семейства
  • Реализиране на Лагер за подкрепа на хората с редки болести и техните семейства
  • Създаване на Национална мрежа за взаимопомощ на хората с редки болести и техните семейства

Проектът „Овластяване на хора с редки болести“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 106 300 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да
се постигне постоянно гражданско активиране на хората с редки болести посредством овластяващи дейности за надграждане на умения за отстояване на права и подобряване на видимостта на актуалните проблеми на уязвимата група.

Share