Проект за “Осигуряване на специализирани технологии за модернизиране и създаване на устойчивост на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ е бенефициент по Капиталов проект “Осигуряване на специализирани технологии за модернизиране и създаване на устойчивост на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“, съфинансиран от Фонд „Социална закрила“.

Проекта цели закупуване на оборудване за рехабилитация във виртуална реалност необходимо за едновременното обслужване на  15 човека с увреждания, ползватели на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“.

           С помощта на приложението на специализираното оборудване за използване на дигитална система за двигателна и когнитивна рехабилитация във виртуална реалност, ще се предостави възможност на потребителите да се включат активно с помощта на специалист и чрез самостоятелно ползване на системата, в процеса на рехабилитация и подобряване на състоянието си. Наличието на доживотен лиценз за използване на оборудването ще предостави възможност на доставчика на социалната услуга да променя ползвателите на оборудването периодично, така обхващайки по-голям брой хора с увреждания със затруднен достъп до социални услуги.

Осъществяването на проекта в столицата, ще предостави възможност за коректен подбор на подходящи потребители отговарящи на зададените критерии, както и разширяване на целевата група на проекта. Ще бъде устойчиво въведена иновация при предоставянето на социални услуги в домашна среда в столицата,  ще предостави комплексно разбиране за реалните потребности на целевата група и приложимостта на дигитални технологии в предоставянето на специализирани социални услуги за хората с увреждания.

Share