БХА търси да назначи Юрисконсулт за работа в „Център за хора с редки болести“ в София

Длъжност: Юрисконсулт
Месторабота София, бул. Ген. Данаил Николаев №26
Постоянна работа; Непълно работно време

Българска Хънтингтън Асоциация търси да назначи юрисконсулт на непълно работно
време, в „Център за хора с редки болести“ в София по проект ExtraCareinRare BG05M9OP001-2.005-0103-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Квалификация:
-Образование: висше, по специалност, с образователно-квалификационна степен
“магистър”
– Специалност: право
– Друга квалификация : работа с компютър
– Професионален опит: поне 2 години стаж по специалността или сходна длъжност

Отговорности:
Предоставяне на правни консултации на хора с увреждания и техните семейства,
потребители на социални услуги в нашия център. Екипно обсъждане на случайте с мултидисциплинарен екип, предоставящ социалните услуги.

За повече информация се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта ни или на имейл info@huntington.bg

Share