Безплатно обучение по Ключова компетентност ‚Дигитални умения“.

Във връзка с изпълнението на проект ExtraCareinRare финансиран от ОПРЧР, на Българска Хънтингтън Асоциация, каним 15 човека с редки болести, притежаващи ТЕЛК, да с включат в безплатно обучение по ключови компетентности „Дигитални умения“, което ще се проведе в град София през месец октомври 2017г.

Успешно завършилите обучението ще получат поименен Сертификат за професионално обучение по Дигитални умения.

 

 

След завършване на курса, Българска Хънтингтън Асоциация, ще проведе процедура за наемане на срочна  работа  за успешно преминалите курса,  на позиция Компютърен оператор, който щебъде назначен на работа в Център за хора с редки болести в град София, бул. Генерал Данаил Николаев 26.

Моля всички желаещи да се включат, да изпратят заявление по образец, заедно със сканирани необходимите документи на info@huntington.bg, или лично да се предадът на ръководителя на проекта – Наталия Григорова,  телефон за контакт 0876510846.

Проект ExtraCareinRare BG05M9OP001-2.005-0103-C01  се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Share