Skip to main content
Новини

Стартират дейностите по проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора живеещи с редки болести и техните семейства“

В България повече от 400,000 човека и техните семейства живеят с редки болести и увреждания. Нелечими в 95 % от случаите, редките заболявания водят до сериозни здравни, социални и икономически неравенства за засегнатите. Липсата на конкретни политики, здравни регистри, интегрирана подкрепа и услуги в различните области на страната и концентрирането на здравни грижи в столицата, както и липсата на обща видимост на проблемите на тази група хора в неравностойно положение, води до тяхната дискриминация и изоставане по отношение на активната им социална и трудова интеграция

Основната цел на проекта Work4Rare е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и приобщаване в обществото на хората живеещи с редки болести и полагащите грижи за тях, чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

Специфична цел на проекта Work4Rare е поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията, активното участие и по-добрата пригодност за работа, на хората живеещи с редки болести и полагащите грижи за тях.

Очакваните резултати са свързани с повишаване на приобщаването и достъпността до работа и понижаване на предразсъдъците сред работодателите, както и преодоляване на институционалните, образователни и психологически бариери пред живеещите с редки болести и грижещите се за тях, по отношение на професионалното им ориентиране и реализиране. За постигането на резултатите, ще бъдат проведени информационни дейности, изготвена пътна карта на наличните ресурси за подкрепа, проведени интензивни индивидуални и групови консултации и ателиета, подобрени меките умения и ключови компетенции на целевата група и ще бъдат проведени събития за матчмейкинг и симулационни работни дни сред потенциални работодатели.

Съфинансирано от Европейския съюз.

bg_BGBulgarian